• Slider 8

  Witaj Szkoło! 

  czytaj więcej
 • Slider2

  Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną Centrum EDUKATOR (kursy, szkolenia, korepetycje)

  czytaj więcej
 • Slider 3

  Centrum EDUKATOR to

  kusy | szkolenia | korepetycje

  na wysokim poziomie za rozsądną cenę!

 • Slider5

  EDUKATOR pomoże TOBIE zdobyć umiejętności niezbędne w nowoczesnym świecie!

  czytaj więcej

Technik informatyk

Informacje o kierunku
Zawód: Technik informatyk

Kwalifikacje: K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych(E.12.)
K2 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol 351203
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika teleinformatyka.

Rekrutacja

Na kierunek technik teleinformatyk, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik teleinformatyk.

Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły, formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik informatyk należy: zajmowanie się administrowaniem sieci, programowanie oraz testowanie oprogramowania, projektowanie stron www, ulepszanie i opracowywanie komputerowych systemów operacyjnych i aplikacji, wdrażanie nowoczesnych programów, składanie oraz konfigurowanie sprzętu jak również projektowanie wyposażenia komputerowego. Technik informatyk zajmuję się także prowadzeniem szkoleń, architekturą komputerową oraz pisaniem i testowaniem innowacyjnych programów komputerowych.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik informatyk, mogą być zatrudnieni w każdym przedsiębiorstwie posiadającym własną siec komputerową, w firmach zajmujących się eksploatacją oraz tworzeniem oprogramowania komputerowego, sklepach komputerowych, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi marketingowej lub graficznej firm, bądź mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik informatyk ma na celu przygotowanie do:

 • sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi;
 • umiejętnej pracy w sieciach komputerowych;
 • znajomości podstaw programowania;
 • umiejętnego doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania;
 • obsługi urządzeń peryferyjnych, np. drukarki, skanery;
 • umiejętnej obsługi oprogramowania użytkowego;
 • projektowania baz danych.

PLAN NAUCZANIA

ZZAWÓD: technik informatyk
PODBUDOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie
SYSTEM NAUCZANIA: zaoczny
Symbol cyfrowy: 351203

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Systemy operacyjne

2

Urządzenie techniki komputerowej

3

Sieci komputerowe

4

Witryny i aplikacje internetowe

5

Systemy baz danych

6

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

7

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

2

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

3

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

4

Administracja bazami danych

5

Projektowanie aplikacji internetowych

 

Podstawy przedsiębiorczości*

 

 *Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:
II semestr 2 tygodnie 80 godzin,
III semestr 2 tygodnie 80 godzin,
Razem 4 tygodnie 160 godzin.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (E.12.) odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy pierwszej.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 (E.13.) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy drugiej.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje K3 (E.14.) odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy drugiej.

Dodatkowe kursy/szkolenia dedykowane dla kierunku:

 • Aplikacje internetowe i mobilne
 • Tworzenie stron internetowych
 • Programowanie
 • Grafika komputerowe
 • Zarządzanie bazami danych
 • Administrowanie sieciami lokalnymi
 • Język angielski
 • Język angielski dla informatyków
 • Język niemiecki
config
Wszystkie prawa zastrzeżone przez